Mikromacierz kliniczna w diagnostyce prenatalnej
Analizowane punkty pomiarowe stosowanych mikromacierzy CGX pokrywają istotne z punktu widzenia cytogenetyki regiony, w tym ponad 245 regionów powiązanych ze znanymi zespołami chorobowymi o podłożu cytogenetycznym oraz co najmniej 980 genów o dużym znaczeniu funkcjonalnym. Odnosi się to także do regionów przyległych do centromerów i położonych w sąsiedztwie telomerów. Badania z zastosowaniem mikromacierzy wykazały, że mikrorearanżacje materiału genetycznego są przyczyną wielu przypadków poronień samoistnych, dystrofii wewnątrzmacicznej płodu, wad wrodzonych, opóźnienia rozwoju i autyzmu.