Komunikat o zmianie regulaminu e-Sklepu

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 12 Regulaminu z dnia 24.06.2022 r. zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych informujemy, że z dniem 13.10.2022 r. nastąpi zmiana wskazanego Regulaminu w następującym zakresie:

  • §1 poprzez dodanie pkt 15:

15. Opłata za pobranie – wynagrodzenie za usługę pobrania materiału niezbędnego do wykonania Badań Laboratoryjnych w wysokości wskazanej w Systemie, która będzie automatycznie doliczana w przypadku zawarcia umowy o wykonanie Badań Laboratoryjnych (w przypadku E-Pakiet Badań Opłata za pobranie została doliczona do ceny E-Pakietu Badań).

  • § 5 pkt 1 poprzez dodanie pkt. e)

e)  Użytkownik chcąc zawrzeć umowę, akceptuje Regulamin strony z dnia 24.06.2022 r. i dokonuje płatności ceny za pośrednictwem systemu PayU, zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania; uiszczenie Ceny/Ceny wraz z Opłatą za pobranie za wybrany E-Pakiet Badań/pojedyncze Badania laboratoryjne/Badania wysyłkowego stanowi zawarcie umowy. Po skutecznym uiszczeniu Ceny/Ceny wraz z Opłatą za pobranie, Sklep przesyła na podany adres e-mailowy Użytkownika Voucher przypisany do wybranego E-Pakietu Badań/Badania wysyłkowego lub listy pojedynczych Badań Laboratoryjnych wybranych przez Użytkownika.

  • § 5 pkt 2 lit e) otrzymuje następujące brzmienie:

e) Użytkownik chcąc zawrzeć umowę, akceptuje Regulamin z dnia 24.06.2021r. i dokonuje płatności Ceny/Ceny wraz z Opłatą za pobranie za pośrednictwem systemu PayU, zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania, uiszczenie Ceny/Ceny wraz z Opłatą za pobranie za wybrany E-Pakiet Badań, Badanie wysyłkowe, pojedyncze Badanie laboratoryjne stanowi zawarcie umowy.

Po skutecznym uiszczeniu ceny, Sklep przesyła na podany adres e-mailowy Użytkownika Voucher przypisany do wybranego E-Pakietu Badań/Badania wysyłkowego lub listy pojedynczych Badań Laboratoryjnych wybranych przez Użytkownika.

  • § 5 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

3. Zapłata ceny (w całości lub części), Opłaty za pobranie za złożone zamówienie w e-Sklepie lub zmiana wskazanej ceny w e-Sklepie jest możliwa również przez wpisanie kodu przyznanego przez Usługodawcę do którego jest przypisana określona wartości ustalona w PLN lub procentowo. Z zastrzeżeniem, z przyczyn technicznych kwota co najmniej 1,00 zł musi zostać uregulowana za pośrednictwem systemu PayU.

  • § 6 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

§6

1. Wszystkie Ceny za oferowane E-Pakiety Badań, lub usługę Konsultacji są w Sklepie cenami brutto i obejmują wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem wskazanych umów wyłącznie za pośrednictwem Sklepu, w tym koszt pobrania materiału, koszty dostarczenie Zestawu pobraniowego niezbędnego do wykonania Badania wysyłkowego oraz koszty zwrotu Zestawu pobraniowego z materiałem zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. Wszystkie Ceny za oferowane pojedyncze Badania Laboratoryjne są w Sklepie cenami brutto i nie obejmują Opłaty za pobranie.

3.  Usługodawca zastrzega możliwość prowadzenia w ramach e-Sklepu akcji/kampanii służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia na podstawie odrębnych regulaminów. Osoba zainteresowana ma możliwość otrzymać, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

a) fakturę na transfer voucherów, na wartość ceny za E-Pakiet Badań lub pojedyncze Badanie, Badanie wysyłkowe oraz Opłatę za pobranie:

– zaznaczając odpowiedni check box i podając dane nabywcy, w trakcie składania zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;

albo
b) fakturę, za wykonywane zgodnie z Voucherem badania laboratoryjne, zgłaszając chęć otrzymania faktury:
– w Placówce prowadzonej przez Usługodawcę, jeżeli w/w badania były wykonywane w Placówce prowadzonej przez Usługodawcę;

  • § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

§8

Do czasu wykonania badań laboratoryjnych na podstawie otrzymanego Vouchera, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, Użytkownik ma prawo odstąpić od zawartej umowy na podstawie niniejszego regulaminu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu, bez podania przyczyn. W tym celu Pacjent powinien skontaktować się na adres e-mail: esklep@nowagenetyka.pl. Uiszczona kwota tytułem ceny oraz Ceny za pobranie zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została uiszczona zgodnie z § 5, z zastrzeżeniem że w przypadku Badań wysyłkowych powyższa kwota zostanie pomniejszona o opłatę pokrywającą zryczałtowany koszt przygotowania do wykonania Badania wysyłkowego wskazaną w Serwisie, jeżeli oświadczenie zostanie złożone przed wysłaniem przez Usługodawcę Zestawu pobraniowego.