Regulamin akcji profilaktycznej Różowy październik

I. Nazwa.

1.1. Akcja służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która jest prowadzona pod nazwą „Różowy październik” (dalej „Akcja”).

II. Nazwa podmiotu urządzającego Kampanię.

2.1 Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł.
numer BDO 000002130.

III. Obszar, na którym urządzany jest Konkurs.

3.1. Akcja prowadzona jest w ramach e-Sklepu DIAGNOSTYKA pod adresem www.nowagenetyka.pl/sklep

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1.;

Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.;

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii;

Okres Akcji – okres od dnia 03.10.2022 od godziny 10.00.00 do dnia 31.10.2022 do godziny 23.59.59.

V. Zasady prowadzenia Kampanii.

5.1

W Akcji może wziąć udział każdy, kto:

  1. a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,
  2. b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
  3. c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.

W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.

5.2. W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji po wpisaniu kodu PAZDZIERNIK może też nabyć w serwisie zgodnie z Regulaminem https://nowagenetyka.pl/regulamin-e-sklepu-2/ badania  E-Pakiet wysyłkowy – Rak piersi i/lub jajnika (BRCA1, BRCA2), panel badań genetycznych za kwotę 440,10 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych 10/100) oraz badanie Rak piersi i/lub jajnika (BRCA1, BRCA2), panel badań genetycznych za kwotę 427,50 zł (słownie: czterysta dwadzieścia siedem złotych 50/100).

5.4. Zniżki w ramach innych (trwających równolegle) Akcji profilaktycznych nie łączą się ze zniżkami udzielanymi w ramach niniejszej Akcji.

5.5. Uczestnik może odebrać wyniki badań elektronicznie przez e-Sklep zgodnie z regulaminem: https://nowagenetyka.pl/regulamin-e-sklepu-2/

VI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu e-Sklepu z dnia 13.10.2022r. bezwzględnie obowiązujące oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.