REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ „Różowy Październik 2023”

I. Nazwa.

1.1. Akcja służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która jest prowadzona pod nazwą „Różowy Październik 2023” (dalej „Akcja”)

II. Nazwa podmiotu organizującego Akcję.

2.1. Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł, numer BDO 000002130.

III. Obszar, na którym organizowana jest Akcja.

3.1. Akcja prowadzona jest w ramach e-Sklepu NOWAGENETYKA pod adresem www.nowagenetyka.pl/sklep.

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

  • Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1.;
  • Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.;
  • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii;
  • Okres Akcji – okres od dnia 02.10.2023 od godziny 00.00.01 do dnia 31.10.2023 do godziny 23.59.59;
  • E-Pakiet badań– grupy Badań Laboratoryjnych albo grupy Badań Laboratoryjnych wraz z Konsultacją w/w badań, wskazane na stronie https://nowagenetyka.pl/sklep/, przy czym stanowią one usługę w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonaną w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze lub Badania Wysyłkowe.

V. Zasady prowadzenia Akcji.

5.1. W Akcji może wziąć udział każdy, kto:

  1. a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,
  2. b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
  3. c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.

W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.

5.2. W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji po wpisaniu kodu ROZOWY2023 może nabyć zgodnie z regulaminem z dnia 8.11.2022 r. zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnyche-Pakiet rak piersi i/lub jajnika (BRCA1, BRCA2) – badania genetyczne w cenie 403,75 zł (słownie: czterysta trzy 75/100), e-Pakiet nowotwory u kobiet, podstawowy – badania genetyczne w cenie 934,15 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery 15/100), e-Pakiet nowotwory u mężczyzn, podstawowy – badania genetyczne w cenie 934,15 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery 15/100), e-Pakiet nowotwory u kobiet, rozszerzony – badania genetyczne w cenie 1 299,65 zł (słownie: tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć 65/100), e-Pakiet nowotwory u mężczyzn, rozszerzony – badania genetyczne w cenie 1 299,65 zł (słownie: tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć 65/100).

5.3. W ramach Akcji nie mają zastosowania inne zniżki w tym zniżki w ramach Karty Stałego Klienta.

5.4. Uczestnik może odebrać wyniki badań elektronicznie przez e-Sklep zgodnie z regulaminem z dnia 8.11.2022 r. zawierania drogą elektroniczną umów o wykonywanie badań laboratoryjnych.

6. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu e-Sklepu z dnia 08.11.2022r. bezwzględnie obowiązujące oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.