Nowy lek dla pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną

Hipercholesterolemia rodzinna to jedna z rzadkich chorób genetycznych, zagrażających życiu. U pacjentów, którzy odziedziczyli niekorzystny wariant genetyczny, dochodzi do znacznego podwyższenia poziomu cholesterolu, prowadzącego się do przyspieszonego rozwoju miażdżycy i jej powikłań. Najbardziej niebezpiecznym wariantem hipercholesterolemii rodzinnej jest jej postać homozygotyczna, która może objawiać się wysokim poziomem cholesterolu LDL już od pierwszych dni życia.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc skorzystać z programu lekowego?

We wrześniu 2023 r. możliwości leczenia homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej u polskich pacjentów poszerzyły się dzięki wprowadzeniu refundacji nowego leku, jakim jest lomitapid. O tym, dla kogo jest przeznaczony ten lek i jakie warunki trzeba spełnić, aby rozpocząć terapię opowiadamy poniżej.

Hipercholesterolemia rodzinna – przyczyny, objawy i diagnostyka choroby

Hipercholesterolemia rodzinna (FH, z ang. familial hypercholesterolemia) należy do grupy zaburzeń zwanych dyslipidemiami, czyli zaburzeniami gospodarki lipidowej. Najważniejszym objawem tej grupy chorób jest znacznie podwyższony poziom jednej  (lub więcej) frakcji lipidowej we krwi. W przypadku hipercholesterolemii rodzinnej obserwuje się przede wszystkim wzrost stężenia cholesterolu LDL, a czasami także cholesterolu całkowitego.

Przyczyną hipercholesterolemii rodzinnej jest mutacja genetyczna jednego z trzech genów kodujących białka regulujące gospodarkę lipidową:

 • genu dla receptora cholesterolu LDL, zlokalizowanego na chromosomie 19. (w 94% przypadków),
 • genu apolipoproteiny B-100,
 • genu PCSK9, kodującego konwertazę białkową wpływającą na metabolizm cholesterolu.

W zależności od tego, ile zmutowanych alleli danego genu odziedziczył pacjent, wyróżnia się:

 • heterozygotyczną hipercholesterolemię rodzinną (HeFH), jeżeli chory posiada jeden allel nieprawidłowego genu i jeden allel prawidłowej wersji genu,
 • homozygotyczną hipercholesterolemię rodzinną (HoFH), gdy chory posiada dwa allele nieprawidłowego genu.

Homozygotyczna postać hipercholesterolemii rodzinnej charakteryzuje się bardzo wysokim stężeniem cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL, już od pierwszych lat (a niekiedy nawet dni) życia pacjenta. Podwyższone stężenie lipidów we krwi prowadzi do przyspieszonego rozwoju miażdżycy i związanych z nią powikłań sercowo-naczyniowych, takich jak choroba niedokrwienna serca, ostry zespół wieńcowy czy udar niedokrwienny mózgu, do których może dochodzić już  w dzieciństwie lub wczesnej młodości. W przypadku braku leczenia, większość chorych nie jest w stanie przeżyć dłużej niż do 30 r.ż. Wczesne rozpoznanie HoFH i rozpoczęcie terapii jest zatem jedyną metodą pozwalającą na poprawę jakości i wydłużenie życia chorych.

Diagnostyka homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej opiera się na:

 • oznaczeniu poziomu cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL we krwi (które w przypadku HoFH mogą kilkakrotnie przewyższać średnie wartości występujące w populacji),
 • badaniu genetycznym, potwierdzającym obecność mutacji, odpowiedzialnej za rozwój choroby.

Badanie molekularne pozwala na postawienie jednoznacznego rozpoznania oraz określenie liczby nieprawidłowych alleli genu. Badaniem genetycznym, zalecanym w przypadku pacjenta z podejrzeniem hipercholesterolemii rodzinnej (w rodzinie którego nie wykonywano wcześniej żadnych testów genetycznych) jest analiza sekwencji kodującej genów LDLR, APOB, PCSK9 i LDLRAP1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS (badanie 5066 w ofercie Diagnostyki).

Testy wykonywane metodą NGS pozwalają na ocenę pełnej informacji genetycznej zapisanej w analizowanych genach, w przeciwieństwie do badań molekularnych wykrywających jedynie najbardziej popularne mutacje występujące w polskiej populacji. Jest to o tyle ważne, że za rozwój homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej może odpowiadać około 1600 różnych mutacji genu receptora LDL i duża część z nich nie jest “wyłapywana” przez testy oparte na innych niż NGS metodach.

Jak wyglądają możliwości leczenia hipercholesterolemii rodzinnej w Polsce?

Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej w Polsce polega głównie na terapii farmakologicznej, opartej o duże dawki statyn oraz na zabiegach aferezy lipoproteinowej, czyli zabiegach mechanicznego usuwania, a ściślej mówiąc odfiltrowywania cholesterolu LDL z osocza. Zabiegi aferezy powtarza się mniej więcej co dwa tygodnie- w zależności od wyjściowego stężenia cholesterolu LDL we krwi pacjenta. Niestety metoda ta ma swoje ograniczenia. Ze względu na to, że odbywa się ona jedynie w szpitalach, nie wszyscy chorzy zgłaszają się na zaplanowane wizyty. Na możliwość wykonania zabiegu wpływa także ogólny stan zdrowia pacjenta, a zwłaszcza możliwość utrzymania dostępu naczyniowego.

Statyny, które wykazują dobrze udokumentowaną zdolność do obniżania stężenia cholesterolu LDL i zmniejszania ryzyka zachorowalności i śmiertelności w wyniku chorób sercowo-naczyniowych są terapią pierwszego rzutu przy hipercholesterolemii rodzinnej. Nie są one jednak skuteczne w 100% przypadków. Część chorych z HoFH słabo reaguje na leczenie statynami, ze względu na zależność skuteczności tej grupy leków od regulacji czynnościowego receptora LDL. Terapia skojarzona, oparta na łączeniu statyn z innymi lekami obniżającymi poziom lipidów jest bardziej skuteczna, jednak jej zastosowanie bywa ograniczone ze względu na obniżoną tolerancję oraz dostępność.

Pacjenci z heterozygotyczną postacią FH mają także możliwość korzystania z programu lekowego, gwarantującego im dostęp do leczenia inhibitorami PCSK-9, czyli związkami hamującymi białko odpowiedzialne za zmniejszenie liczby receptorów dla LDL w komórkach wątroby. Dostępne w Polsce inhibitory PCSK-9, czyli ewolokumab, alirokumab i inklisiran skutecznie obniżają poziom cholesterolu LDL u 70-80% pacjentów. Leki te nie są jednak wskazane dla osób z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, co sprawiało, że jeszcze do niedawna ta grupa chorych była pozbawiona nowoczesnych metod leczenia.

Lomitapid – nowy lek dla pacjentów z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną

We wrześniu 2023 roku program lekowy dla pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną został rozszerzony o lomitapid- pierwszy preparat przeznaczony dla chorych z homozygotycznym wariantem choroby.

Działanie lomitapidu polega na hamowaniu mikrosomalnego białka transportującego trójglicerydy (MTP), występującego w komórkach wątroby i jelita, zaangażowanego w transport i wydzielanie różnych cząsteczek lipidowych do krwi. Inhibitory MTP, do których należy lomitapid, obniżają poziom m.in.:

 • cholesterolu LDL i lipoprotein o niskiej gęstości,
 • apolipoproteiny-B (białka będącego nośnikiem LDL we krwi),
 • cholesterolu całkowitego,
 • i triglicerydów.

U pacjentów z HoFH lomitapid stosuje się jednocześnie z dietą niskotłuszczową, innymi lekami obniżającymi poziom lipidów, a niekiedy także w połączenia z aferezą lipoproteinową. Tak prowadzona terapia znacznie zwiększa szanse pacjentów na efektywne obniżenie stężenia cholesterolu LDL i zahamowanie rozwoju miażdżycy.

Jakie badanie genetyczne pozwala na rozpoznanie hipercholesterolemii rodzinnej i włączenie do programu lekowego?

Pacjenci z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną (HeHF) i homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną (HoFH), kwalifikowani do programu lekowego LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI (ICD-10: E78.01, I21, I22, I25) muszą spełnić następujące kryteria:

 • mieć postawione rozpoznanie choroby,
 • posiadać poziom cholesterolu LDL przekraczający 100 mg/dl (2,5 mmol/l), pomimo stosowania niskotłuszczowej diety i leczenia wysokimi dawkami statyn
 • spełniać kryteria kwalifikacji do leczenia LDL aferezą, a w przypadku pacjentów już leczonych, spełniać te kryteria w momencie rozpoczynania leczenia LDL aferezą.

Według kryteriów określonych przez NFZ, w celu rozpoznania homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej konieczne jest wykonanie badań genetycznych. Choć w przypadku heterozygotycznego wariantu choroby możliwe jest także użycie skali Dutch Lipid Clinic Network, to badanie genetyczne wykonywane metodą NGS jest najbardziej optymalnym testem, pozwalającym wykryć wszystkie rodzaje mutacji w genach związanych z rozwojem hipercholesterolemii rodzinnej, zarówno heterozygotycznej jak i homozygotycznej, maksymalizując szanse pacjenta na kwalifikację do programu lekowego.

Badania wykrywające jedynie najczęstsze mutacje w genie LDLR nie spełniają kryteriów pełnej diagnostyki choroby, a ich negatywny wynik nie pozwala na stwierdzenie, że pacjent nie choruje na hipercholesterolemię rodzinną.

Jedynym wyjątkiem od tej reguły są krewni chorego, u którego stwierdzono mutację w badaniu NGS. U tych osób wystarczy wykonać badanie pod kątem tej jednej, konkretnej mutacji, aby sprawdzić czy oni również są jej nosicielami:

Badanie nosicielstwa choroby uwarunkowanej recesywnie u rodzica lub rodzeństwa. Identyfikacja wariantów genetycznych, stwierdzonych i potwierdzonych w badaniu NGS

lub

Badanie nosicielstwa choroby uwarunkowanej dominująco u rodzica lub rodzeństwa. Identyfikacja wariantu genetycznego stwierdzonego i potwierdzonego w badaniu NGS

O tym, które z podanych wyżej badań wykonać powinien zdecydować lekarz, na podstawie wyników badań, uzyskanych u krewnego z rozpoznaniem FH.

Bibliografia:

 1. Jakubiak G. Lomitapid – właściwości farmakologiczne i zastosowanie kliniczne [Lomitapide – pharmacological properties and clinical application]. Farmakoterapia, 2016 (23).
 2. Banach M. i in., Wytyczne PTL/KLRwP/PTK postępowania w zaburzeniach lipidowych dla lekarzy rodzinnych 2016, Lekarz POZ 4/2016.
 3. Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) Lojuxta®.
 4. Pruszko C. i in., Lojuxta® (lomitapid) w leczeniu dorosłych chorych z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną. Analiza problemu decyzyjnego. Wersja 1.2. Wyd. MAHTA Sp. z o.o , Warszawa 2022.
 5. Cybulska B. i in., Perspektywy leczenia farmakologicznego dyslipidemii, Medycyna Praktyczna, 2013 (1).
 6. http://hipercholesterolemia.com.pl/FH_definicja_patofizjologia_rozpoznanie,54
 7. Program lekowy B101 LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI (ICD-10: E78.01, I21, I22, I25).
Polecane artykuły

Profilaktyczne badania genomu

Czy profilaktyczne badanie enetyczne pozwala przewidzieć na jakie choroby zachorujemy w przyszłości? Czy warto wykonać takie badanie planując potomstwo? Które z badań dostępnych na rynku najlepiej wybrać? Te i inne pytania zadaliśmy dr. Katarzynie Końskiej – specjalistce genetyki klinicznej, członkini Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) oraz Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (ESHG).

Czytaj dalej

EndoRNA - webinar dla lekarzy ginekologów

Endometrioza to choroba, w której tkanka, która zazwyczaj wyścieła macicę, rozwija się w innych częściach ciała, takich jak jajniki, jajowody,  pochwa i inne. Może ona prowadzić do różnych nieprzyjemności, takich jak ból podczas okresu, ból podczas stosunku płciowego, czy problemy z płodnością.

Czytaj dalej

Możliwości diagnostyki genetycznej przy wykorzystaniu aCGH

Pod hasłem „badania genetyczne” kryje się tak naprawdę zbiór tekstów diagnostycznych, wykonywanych za pomocą kilku, dość znacznie się od siebie różniących metod. Ich celem jest wykrywanie różnego typu nieprawidłowości w DNA pacjenta. Jedną z metod wykorzystywanych w diagnostyce genetycznej są testy wykonywane z użyciem mikromacierzy aCGH. O tym do czego służy i na czym polega ta metoda oraz kiedy warto z niej korzystać, rozmawiamy z dr Markiem Bodziochem.

Czytaj dalej
POLECANE BADANIA